Kosze upominkowe, okolicznościowe i prezentowe dla firm
 
GIFT BOXY, WELCOME BOXY I PREZENTY DLA FIRM     +48 91 421 3677      zapytania@promoshop.pl      BLOG     ZAUFALI NAM
Regulamin i RODO

REGULAMIN REALIZACJI ZAMÓWIEŃ Z DNIA 3.01.2022r.

Minimalne zamówienie w sklepie to 1000 zł brutto.

Nie realizujemy zamówień detalicznych (od konsumentów w rozumieniu KC). 

Obsługujemy firmy, instytycje, szkoły, uczelnie, urzędy i NGO (Umowy B2B)

PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z FAQ - CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

 

1. Zasady sprzedaży dla firm i instytucji (klienci B2B).

I Wstęp

1.1. Niniejszy regulamin określa: zasady przesyłanych wycen, warunki zamawiania próbek, warunki składania zamówień, zasady składania reklamacji, zwrot towaru oraz rezygnacji z zamówienia pomiędzy firmą Butterfly Agencja Reklamowa Agnieszka Borowy, zwan dalej promoshop, ul. Myśliwska 8/1, 71-662 Szczecin, a firmą składającą zamówienie, zwaną dalej Klientem.

1.2. Definicje:

a) Sklep internetowy – sklep internetowy promoshop.pl dostępny pod adresem promoshop.pl

b) Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.),

c) Sprzedawca - Butterfly Agencja Reklamowa Agnieszka Borowy, ul. Myśliwska 8/1, 71-662 Szczecin

d) Klient – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej lub konsument nie prowadzący działalności gospodarczej, który korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez promoshop.pl

f) Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym peromoshop.pl, w którym gromadzone są dane Klienta, w tym informacje o złożonych Zamówieniach,

g) Formularz zamówienia – dostępny w Sklepie internetowym formularz, umożliwiający Klientowi złożenie Zamówienia i jego realizację bez konieczności zakładania Konta,

h) Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, stanowiące ofertę zawarcia umowy sprzedaży Produktu z promoshop.pl,

i) Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.), zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego w języku polskim,

j) Produkt – dostępna w Sklepie internetowym rzecz ruchoma, będąca przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a promoshop.pl

o) Newsletter – usługa świadczona drogą elektroniczną przez promoshop.pl, polegająca na umożliwieniu zainteresowanym Klientowi automatyczne otrzymywanie na podany adres e-mail najważniejszych informacji związanych ze Sklepem internetowym

1.3. Usługi świadczone drogą elektroniczną przez promoshop.pl polegają na:

a) umożliwieniu zawarcia Umowy sprzedaży poprzez wypełnienie Formularza zamówienia,

b) kontakt z promoshop.pl za pośrednictwem formularza kontaktowego,

c) przesyłanie informacji handlowych na wskazany numer telefonu,

d) prowadzeniu Newslettera.

1.4. Wszystkie informacje o produktach i usługach podane na stronie promoshop.pl w szczególności ich opisy, parametry oraz ceny stanowią wyłącznie zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

1.6 Przed złożeniem zamówienia Klient proszony jest o zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego akceptację.

1.7. Do korzystania ze Sklepu internetowego promoshop.pl, niezbędne jest połączenie z siecią Internet, przeglądarka internetowa umożliwiająca wywoływanie i przeglądanie na ekranie komputera lub innego urządzenia elektronicznego stron www, posiadanie konta poczty elektronicznej.

II Zasady przesyłanych wycen

2.1. Wszystkie wyceny w imieniu promoshop.pl są wysyłane wyłącznie ze skrzynek firmowych w domenie promoshop.pl

2.2. Wyceny zamówień dokonywane są bezpłatnie. Otrzymanie wyceny nie jest równoznaczne z zobowiązaniem do skorzystania z usług firmy Butterfly. Wycena ważna jest przez okres 7 dni kalendarzowych od momentu jej wysłania na adres mailowy Klienta. Wycena nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego. Butterfly zastrzega sobie prawo do zmiany cen usługi po upływie 7 dni kalendarzowych od przesłania wyceny bez podania przyczyny.

2.3. Butterfly zastrzega sobie prawo do możliwości zmiany ceny realizacji danego zamówienia względem ceny podanej w wycenie. O przyczynie i zmianie ceny Klient musi zostać poinformowany przed przystąpienie do realizacji zamówienia. W takim przypadku Klientowi przysługuje prawo rezygnacji z zamówienia.

III Zamawianie próbek 

3.1. Każdy Klient otrzymuje możliwość zamówienia próbek i innych towarów dostępnych w Katalogu promoshop.pl

3.2. Próbki zostają wysłane lub przekazane do Klienta wyłącznie po wcześniejszym otrzymaniu zapłaty. promoshop.pl nie wysyła darmowych próbek.

3.3. Klientowi przysługuje prawo zwrotu zamawianych próbek. promoshop.pl dokona zwrotu w wysokości 20% wartości zamawianych próbek. Zwrot nastąpi w postaci przelewu bankowego na konto Klienta, po uprzednim wystawieniu faktury korekty.

3.4. Próbkami określamy zakup pojedyńczych sztuk towarów nieprzekraczający 200 zł netto/szt., a przy korekcie faktury nie są uwzględniane koszta wysyłki, które pokrywa nabywca.

IV Warunki składania zamówień

4.1. Klientami promoshop.pl mogą być wyłącznie osoby prawne, osoby fizyczne o ile prowadzą działalność gospodarczą lub zawodową oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej wyposażonych w zdolność do czynności prawnych. a) Kupujący oświadcza że zawarta umowa, kupiony towar ma dla prowadzącego działalność gospodarczą charakter zawodowy.

4.2. Klient będący konsumentem, który nie prowadzi działalności gospodarczej, może złożyć zamówienie o maksymalnej wartości nieprzekraczającej 200 zł brutto.

4.3. Do realizacji zamówienia pracownik promoshop.pl przystąpi tylko wówczas gdy:

a) Klient prześle wiadomość e-mail lub osobiście przekaże pełne zamówienie ze wszystkimi wytycznymi, szczegółami zamówienia (numer artykułu lub symbol producenta, kolor, rozmiar, a także ilość) oraz poprawnie przygotowanymi plikami graficznych do znakowania, a także danymi niezbędnymi do wystawienia faktury i zrealizowania wysyłki towaru.

b) Klient dokona pełnej przedpłaty za zamówienie, a wpłata zostanie zaksięgowana na koncie bankowym firmy. Przystąpienie do realizacji zamówienia bez spełnienia powyższych punktów jest nie możliwe. 

4.4. Termin realizacji podany przy wcześniejszej wycenie będzie liczony od momentu spełnienia obu punktów w paragrafie 4.2. 

a) Termin realizacji jest liczony w pełnych dniach roboczych, tj. przy zaksięgowaniu się płatności i akceptacji wizualizacji np. we wtorek po godzinie 12:00, termin realizacji liczony jest od środy.

4.5. W przypadku wcześniejszej realizacji zamówienia Klient zostanie o tym fakcie poinformowany przez pocztę elektroniczną lub telefonicznie.

4.6. promoshop.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku opóźnienia realizacji zamówienia, jeśli opóźnienie nie będzie dłuższe niż 7 dni roboczych.

4.7. Złożenie pełnego zamówienia opisane w paragrafie 4.2 w świetle przepisów prawa polskiego jest rozumowane jako zawarcie umowy.

4.8. Klientowi nie przysługuje możliwość rezygnacji ze złożonego zamówienia.

4.9. W przypadku wybrania opcji „Odbiór osobisty” Klient zobowiązuje się odebrać zamawiany towar w przeciągu 5 dni roboczych od dnia otrzymania potwierdzenia możliwości odebrania zamówienia (potwierdzenie wysyłane jest w formie wiadomości e-mail). Zamówienia nieodebrane w ciągu wyznaczonego czasu będą odsyłane na koszt klienta, na adres z faktury VAT.

4.10. Po akceptacji wizualizacji nie ma możliwości zmian w zamówieniu.

4.11. Czas realizacji zamówienia może wydłużyć się do 30 dni roboczych w sytuacjach nadzwyczajnych, takich jak: stan wyjątkowy, stan klęski żywiołowej, stan wojenny, kataklizmy, wojny, epidemie, pandemie i inne ograniczające swobodny przepływ osób oraz towarów.

4.12. Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z rezerwacją danego produktu do momentu opłacenia i zaakceptowania wizualizacji produktu. Jednocześnie Sklep internetowy zastrzega sobie możliwość zmiany modelu/koloru produktu w przypadku wystąpienia braku danego produktu. 

V Zasady składania reklamacji

5.1. Klient jest zobowiązany do dokładnego sprawdzenia całości towaru bezzwłocznie po odbiorze. Każdemu klientowi przysługuje prawo składania reklamacji w przypadku niepoprawnie wykonanego zamówienia lub widocznych uszkodzeń odzieży do 7 dni roboczych od odebrania towaru. W celu złożenia reklamacji należy skorzystać z kwestionariusza reklamacyjnego

5.2 Towary oferowane w promoshop.pl nie posiadają kart gwarancyjnych producenta oraz instrukcji obsługi, a dochodzenie praw z tytułu reklamacji odbywają się tylko i wyłącznie na podstawie dowodu zakupu (faktura VAT).

5.3. Odpowiedź na reklamację Klienta zostanie wysłana nie później niż na 7 dzień roboczy, licząc od dnia otrzymania reklamacji.

5.4. O pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji będzie decydował Kierownik Działu Obsługi Klienta.

5.5. Klient ma prawo reklamować wyłącznie niepoprawnie wykonany nadruk lub uszkodzenia towaru. Część towaru, która nie posiada wad nie może zostać zwrócona.

5.6. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji przez Kierownika Działu Obsługi Klienta w pierwszej kolejności będzie wykonana ponownie część zamówienia, którego tyczy się reklamacja. Tylko w przypadku, gdy ponowne wykonanie części reklamowanego zamówienia nie będzie możliwe, Klient otrzyma zwrot 100% wartości reklamowanego zamówienia w postaci przelewu na konto bankowe wskazane przez Klienta.

5.7. Klientowi nie przysługuje prawo reklamowania błędnie wykonanego nadruku na odzieży w przypadku gdy zdobienie będzie wykonywane na towarze klienta. Jest to spowodowane podwyższonym ryzykiem związanym z nieznajomością materiału, na którym będzie wykonywany druk, co wiąże się z możliwością różnego rodzaju uszkodzeń.

5.8 Promoshop.pl nie ponowi odpowiedzialności za uszkodzenia mechaniczne takie jak: przetarcie, rozdarcie, wgniecenie etc. powstałe po dniu wydania towaru.

5.9. Reklamowany towar powinien być przekazany przez klienta na adres promoshop.pl . Jeżeli towar reklamowany został uprzednio rozdzielony na innych odbiorców, koszt zebrania reklamowanego towaru spoczywa na Kliencie. Promoshop.pl zastrzega sobie, że nie przyjmuje przesyłek wysłanych za pobraniem tj. na koszt Odbiorcy. Koszty poniesione przez Klienta, związane z doręczeniem reklamowanego artykułu, mogą zostać zwrócone w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji. 

5.10 Dostarczony towar nie podlega rękojmi. 

VI Zwrot towaru oraz rezygnacja z zamówienia

6.1 Zamówienie może podlegać reklamacji tylko i wyłącznie jeśli odchył wielkościowy, kolorystyczny, gramatury oraz kroju odzieży będzie większy niż +/- 5%, zaś odchył umiejscowienia, dokładność odwzorowania wzoru, kolorystyczny oraz wielkościowy nadruku wykroczy poza zakres +/- 10%. Powyższe obostrzenie jest wynikłe ze skomplikowanego procesu produkcyjnego.

6.2. W przypadku, gdy Klient składa zamówienie wyłącznie na towar bez jego znakowania istnieje możliwość rezygnacji z zamówienia w ciągu 7 dni roboczych od jego otrzymania pod warunkiem, że wartość zamówienia nie przekracza 50 zł netto. Wówczas Klient otrzyma zwrot w wysokości 80% wartości zamawianego towaru. Koszt w wysokości 20% pobierany przez promoshop.pl związany jest z ponownym wprowadzeniem towaru do Magazynu. Jeśli Klient ma odroczony termin płatności, a nie odbierze zamawianego towaru bez znakowania, zostanie również obciążony kosztem 20% wartości zamawianego towaru.

6.3. W przypadku gdy zamówienie wiąże się również ze znakowaniem, wówczas Klientowi nie przysługuje żadne prawo do rezygnacji ze złożonego zamówienia. Za moment złożenia zamówienia, czyli zawarcia umowy przyjmuje się przesłanie wiadomości pocztą elektroniczną lub przekazanie osobiste pełnego zamówienia zgodnego z paragrafem 4.2.

VII Płatności

7.1.Ceny podane w Sklepie internetowym wyrażone są w polskich złotych i są cenami netto. Ceny nie zawierają podatku VAT, kosztów dostawy, które są wskazywane w trakcie składania Zamówienia, a także kosztów znakowania Produktów, które są ustalane indywidualnie.

7.2. O całkowitej kwocie Zamówienia Klient informowany jest każdorazowo przed dokonaniem Zamówienia.

VIII Ochrona danych osobowych

8.1. Klient, wypełniając Formularz zamówienia proszony jest o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez promoshop.pl , zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 Nr 133, poz. 883).

8.2. Dane osobowe są przetwarzane przez promoshop.pl wyłącznie w celu świadczenia usług, o których mowa w § 1 pkt 1.4 niniejszego Regulaminu.

8.3.Klient ma możliwość dostępu do dotyczących go danych osobowych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia z bazy promoshop.pl.

8.4. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się w dokumencie Polityka prywatności Sklepu internetowego promoshop.pl

IX Ochrona praw autorskich

9.1. Wszystkie zdjęcia Produktów oraz pozostałe materiały (w tym teksty, grafiki, logotypy) zamieszczone na stronie Sklepu internetowego promoshop.pl są jego własnością lub zostały użyte przez niego za zgodą osób trzecich, posiadających do nich prawa autorskie.

9.2. Zabronione jest kopiowanie zdjęć i innych materiałów graficznych oraz stosowanie przedruku tekstów zamieszczonych na stronie Sklepu internetowego promoshop.pl w tym ich udostępnianie w Internecie bez pisemnej zgody promoshop.pl lub innej osoby trzeciej, posiadającej do nich prawa autorskie.

9.3. Zabrania się również zewnętrznym podmiotom pobierania zdjęć ze strony Sklepu internetowego promoshop.pl oraz wykorzystywania ich do celów marketingowych oraz handlowych.

9.4. Wykorzystanie wymienionych powyżej materiałów bez pisemnej zgody promoshop.pl lub innej osoby trzeciej, której przysługują prawa autorskie jest niezgodne z prawem i może stanowić podstawę do wszczęcia postępowania cywilnego oraz karnego przeciwko dopuszczającym się tego procederu.

X Postanowienia końcowe

10.1 Regulamin dostępny jest na stronie Internetowej pod adresem: promoshop.pl Na żądanie klienta Regulamin jest wysyłany pocztą elektroniczną lub drukowany i przekazywany osobiście klientowi.

10.2 O zmianach w powyższym Regulaminie Klienci będą informowani na stronie Internetowej Regulaminu pod adresem: promoshop.pl , gdzie będzie widoczna data ostatniej modyfikacji regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w momencie wyraźnie wskazanym przez promoshop.pl , nie wcześniej jednak niż po 7 dniach od ich ogłoszenia. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w poprzednim zdaniu, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.

10. 3 Wszelkie spory będą rozstrzygane we właściwym sądzie w Szczecinie.

10.4 W sprawach nieuregulowanych powyższymi ustaleniami mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i inne właściwe.

10.5. Regulamin obowiązuje od dnia 03.01.2022 roku.

UWAGA: Co do zasady nie przyjmujemy zwrotów towarów, w tym sezonowych (stroiki, wianki, bombki, pierniki, itp.) z uwagi na specyfikę sprzedaży przedświątecznej. Sami również nie jesteśmy w stanie zrobic zwrotu do naszych dostawców. PROSIMY O ROZWAŻNE ZAMAWIANIE.  

Regulamin konta

Regulamin konta w sklepie promoshop.pl

SPIS TREŚCI
§ 1 Definicje
§ 2 Kontakt ze Sprzedawcą
§ 3 Wymogi techniczne
§ 4 Konto
§ 5 Reklamacje
§ 6 Dane osobowe
§ 7 Zastrzeżenia

§ 1 DEFINICJE

Konto – uregulowana w niniejszym regulaminie nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa), dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne Konto.
Kupujący - każdy podmiot Kupujący w Sklepie.
Sklep – sklep internetowy Tanie gadżety reklamowe z nadrukiem logo prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem https://promoshop.pl
Sprzedawca - AGNIESZKA BOROWY, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą BUTTERFLY AGENCJA REKLAMOWA AGNIESZKA BOROWY, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 8511116127 , nr REGON 811616325, ul. Myśliwska 8/1, 71-662 Szczecin .

§ 2 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

 1. Adres pocztowy: ul. Myśliwska 8/1, 71-662 Szczecin
 2. Adres e-mail: info@promoshop.pl
 3. Telefon: +48914213677

§ 3 WYMOGI TECHNICZNE

 1. Dla prawidłowego funkcjonowania i założenia Konta potrzebne jest:
  • Aktywne konto e-mail
  • Urządzenie z dostępem do Internetu
  • Przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript i pliki cookies

§ 4 KONTO

 1. Założenie Konta jest całkowicie dobrowolne i zależne od woli Kupującego.
 2. Konto daje Kupującemu dodatkowe możliwości, takie jak: przeglądanie historii zamówień złożonych przez Kupującego w Sklepie, sprawdzenie statusu zamówienia czy samodzielna edycja danych Kupującego.
 3. W celu założenia Konta należy wypełnić stosowny formularz w Sklepie.
 4. W momencie założenia Konta zawierana jest na czas nieokreślony pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą umowa w zakresie prowadzenia Konta na zasadach wskazanych w Regulaminie.
 5. Kupujący może bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów w każdym czasie zrezygnować z Konta.
 6. W celu dokonania rezygnacji z Konta należy wysłać swoją rezygnację do Sprzedawcy na adres e-mail: info@promoshop.pl, czego skutkiem będzie niezwłoczne usunięcie Konta oraz rozwiązanie umowy w zakresie prowadzenia Konta.

§ 5 REKLAMACJE

 1. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Konta należy kierować na adres e-mail info@promoshop.pl .
 2. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.

  POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
 3. W przypadku gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu Konsument może skorzystać m.in. z:
  1. Mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.
  2. Pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.
  3. Internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 6 DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.

§ 7 ZASTRZEŻENIA

 1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.
 2. Umowa w zakresie prowadzenia Konta zawierana jest w języku polskim.
 3. W przypadku zaistnienia ważnych przyczyn, o których mowa w ust. 4, Sprzedawca ma prawo do zmiany niniejszego regulaminu Konta.
 4. Ważnymi przyczynami, o których mowa w ust. 3 są:
  1. konieczność dostosowania Sklepu do przepisów prawa mających zastosowanie do działalności Sklepu
  2. poprawa bezpieczeństwa świadczonej usługi
  3. zmiana funkcjonalności Konta wymagająca modyfikacji regulaminu Konta.
 5. Kupujący zostanie poinformowany o planowanej zmianie regulaminu Konta co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmiany w życie za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na przypisany do Konta adres.
 6. W przypadku gdy Kupujący nie wyrazi akceptacji dla planowanej zmiany, powinien poinformować o tym Sprzedawcę poprzez wysłanie odpowiedniej wiadomości na adres e-mail Sprzedawcy info@promoshop.pl, czego skutkiem będzie rozwiązanie umowy w zakresie prowadzenia Konta z chwilą wejścia w życie planowanej zmiany lub wcześniej, jeśli Kupujący zgłosi takie żądanie.
 7. W sytuacji gdy Kupujący nie wyrazi sprzeciwu dla planowanej zmiany do chwili wejścia jej w życie przyjmuje się, że akceptuje ją, co nie stanowi żadnej przeszkody do rozwiązania umowy w przyszłości.
 8. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym nie będącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 9. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.


Regulamin newslettera

sklepu Tanie gadżety reklamowe z nadrukiem logo

§ 1 DEFINICJE

Newsletter – nieodpłatnie świadczona drogą elektroniczną usługa, dzięki której Usługobiorca może otrzymywać od Usługodawcy drogą elektroniczną uprzednio zamówione wiadomości dotyczące Sklepu, w tym informacje o ofertach, promocjach oraz nowościach w Sklepie.
Sklep – sklep internetowy Tanie gadżety reklamowe z nadrukiem logo prowadzony przez Usługodawcę pod adresem https://promoshop.pl
Usługodawca - AGNIESZKA BOROWY, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą BUTTERFLY AGENCJA REKLAMOWA AGNIESZKA BOROWY, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 8511116127 , nr REGON 811616325, ul. Myśliwska 8/1, 71-662 Szczecin .
Usługobiorca - każdy podmiot korzystający z usługi Newsletter.

§ 2 Newsletter

 1. Usługobiorca może dobrowolnie skorzystać z usługi Newsletter.
 2. Dla skorzystania z usługi Newsletter niezbędne jest urządzenie z przeglądarką internetową w najnowszej wersji, obsługującą JavaScript oraz pliki cookies, z dostępem do sieci Internet oraz aktywne konto e-mail.
 3. Wiadomości e-mail wysyłane w ramach tej usługi wysyłane będą na adres e-mail podany przez Usługobiorcę w momencie zapisywania się do Newslettera.
 4. Usługobiorca, w celu zawarcia umowy i zapisania się do usługi Newsletter, w pierwszym kroku podaje w przeznaczonym do tego miejscu w Serwisie swój adres e-mail, na który chce otrzymywać wiadomości przesyłane w ramach Newslettera. Następnie, na podany w pierwszym kroku adres e-mail, Usługodawca wyśle Usługobiorcy wiadomość weryfikującą adres e-mail, w której znajdzie się link do potwierdzenia przez Usługobiorcę woli zapisania się do Newslettera. Po potwierdzeniu przez Usługobiorcę woli zapisania się do Newslettera zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi, a Usługodawca rozpocznie jej świadczenie na rzecz Usługobiorcy.
 5. W wiadomościach wysyłanych w ramach Newslettera będzie znajdować się informacja o możliwości wypisania się z niego, a także link do wypisania się.
 6. Usługobiorca może wypisać się z Newslettera, bez podawania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek kosztów, w każdym momencie, korzystając z opcji, o której mowa w ust. 5 lub wysyłając wiadomość na adres e-mail Usługodawcy: info@promoshop.pl.
 7. Skorzystanie przez Usługobiorcę z linka do wypisania się z Newslettera lub wysłanie wiadomości z żądaniem wypisania z Newslettera będzie skutkować niezwłocznym rozwiązaniem umowy w zakresie świadczenia tej usługi.

§ 3 Reklamacje

 1. Zgłoszenia reklamacyjne dotyczące Newslettera należy zgłaszać Usługodawcy na adres e-mail: info@promoshop.pl.
 2. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.

§ 4 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Usługobiorcę podczas korzystania z Newslettera jest Usługodawca.
 2. Dane osobowe Usługobiorcy przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.

§ 5 Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu tylko z ważnych przyczyn. Jako ważną przyczynę rozumie się konieczność zmiany regulaminu spowodowaną modernizacją usługi Newsletter lub zmianą przepisów prawa, mającą wpływ na świadczenie usługi przez Usługodawcę.
 2. Informacja o planowanej zmianie regulaminu zostanie wysłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w momencie zapisywania się do Newslettera co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmian w życie.
 3. W przypadku gdy Usługobiorca nie sprzeciwi się planowanym zmianom do chwili wejścia ich w życie, przyjmuje się, że akceptuje je.
 4. W przypadku braku akceptacji dla planowanych zmian, Usługobiorca powinien wysłać informację o tym na adres e-mail Usługodawcy: info@promoshop.pl, co będzie skutkować rozwiązaniem umowy o świadczenie usługi z chwilą wejścia w życie planowanych zmian.
 5. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym.

 

KLAUZULA RODO BUTTERFLY

Poniżej znajdziesz niezbędne informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, – zwanym dalej RODO)

Kto jest administratorem Twoich danych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Agnieszka Borowy, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Butterfly Agencja Reklamowa Agnieszka Borowy

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane?

Cele przetwarzania:

 1. Zawarcie i wykonanie umowy [Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO] Wykonania obowiązków prawnych np. wystawiania rachunków lub faktur, prowadzenia ksiąg rachunkowych [Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO]
 2. Dochodzenie ewentualnych roszczeń [Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w ramach prawnie uzasadnionego interesu administratora]
 3. Wewnętrzne cele administracyjne, analityczne i statystyczne [Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w ramach prawnie uzasadnionego interesu administratora]
 4. Marketingu bezpośredniego [Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w ramach prawnie uzasadnionego interesu administratora]
 5. Komu udostępniamy Twoje dane?

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione następującym kategoriom odbiorców:

 1. podmiotom, którym muszą zostać udostępnione na podstawie przepisów prawa;
 2. podmiotom, z którymi współpracujemy w celu zrealizowania naszych praw i zobowiązań (świadczącym usługi księgowe, prawne, informatyczne, marketingowe, kurierskie oraz pocztowe);

Przez jaki okres będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane osobowe będą przechowywane do czasu wygaśnięcia roszczeń z zawartej umowy, a po tym czasie do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych lub stwierdzenia, że przestały być aktualne. Po odwołaniu zgody albo stwierdzeniu, że Twoje dane przestały być aktualne zostaną przez nas usunięte lub zanonimizowane.

Jakie prawa przysługują Tobie w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych?

Twoje dane osobowe będą przechowywane do czasu wygaśnięcia roszczeń z zawartej umowy, a po tym czasie do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych lub stwierdzenia, że przestały być aktualne.

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych możesz skorzystać z następujących praw:

 1. dostępu do swoich danych,
 2. sprostowania (poprawiania) danych,
 3. usunięcia danych,
 4. ograniczenia przetwarzania,
 5. przeniesienia danych.

Przysługuje Tobie także prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych. W zakresie w jakim dane przetwarzane są na podstawie Twojej zgody w każdej chwili przysługuje Tobie prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.

Niezależnie od powyższych praw możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych dokonywanego w ramach prawnie uzasadnione interesu administratora lub interesu publicznego. Twoje dane osobowe przestaną być przetwarzane w tych celach, chyba że zostanie wykazane, że w stosunku do Twoich danych istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Tobie prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Po przyjęciu takiego wniosku zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

Wykonanie powyższych roszczeń można dokonać poprzez przesłanie Państwa oświadczenia na adres e-mail: info@promoshop.pl

Aby mieć pewność, że jesteś uprawniony do skorzystania z praw możemy prosić Ciebie o podanie dodatkowych informacji pozwalających na dokonanie identyfikacji.

Czy podanie danych jest obowiązkowe?

Podanie danych jest w pełni dobrowolne, jednak ich niepodanie może skutkować niemożnością prawidłowego wykonywania oferowanych przez nas usług. O czym jeszcze powinieneś wiedzieć? Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza EOG.

KLAUZULE PRAWNE: INFORMACJE DLA KONSUMENTA (osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową)

SPRZEDAWCA AGNIESZKA BOROWY, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą BUTTERFLY AGENCJA REKLAMOWA AGNIESZKA BOROWY, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 8511116127 , nr REGON 811616325, ul. Myśliwska 8/1, 71-662 Szczecin .

KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ Adres pocztowy: ul. Myśliwska 8/1, 71-662 Szczecin Adres e-mail: info@promoshop.pl Telefon: +48914213677

Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, na czas i w celu realizacji sprzedaży. Jeśli umowa nie stanowi inaczej, Sprzedawca wyda towar Kupującemu niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży.

DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ W przypadku, gdy dla zawarcia umowy konieczne będzie podanie danych osobowych, informujemy, że ich administratorem będzie Sprzedawca, a przetwarzanie odbywać się będzie na wskazanych poniżej zasadach: Cel przetwarzania: W zależności od tego, na co się zdecydujesz, może to być: Zawarcie umowy sprzedaży Marketing bezpośredni, inny niż newsletter Przesyłanie newslettera Podstawa przetwarzania: Umowa sprzedaży lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) Ciążący na nas obowiązek prawny, np. związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) Twoja zgoda wyrażona w Sklepie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) Umowa o świadczenie usług lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na prowadzeniu marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) Podanie danych: dobrowolne, ale w niektórych przypadkach może być konieczne do zawarcia umowy Skutek niepodania danych: brak możliwości dokonania zakupów w Sklepie brak możliwości otrzymywania informacji o promocjach czy ofertach specjalnych, oferowanych w Sklepie Możliwość cofnięcia zgody: w każdej chwili Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem. OKRES PRZETWARZANIA Twoje dane Sprzedawca będzie przetwarzać tylko przez okres, w którym będzie mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym: przestanie ciążyć na nim obowiązek prawny, zobowiązujący go do przetwarzania Twoich danych lub ustanie możliwość dochodzenia roszczeń związanych z umową zawartą przez Sklep przez strony cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą zostanie przyjęty Twój sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych - w przypadku gdy podstawą przetwarzania Twoich danych był uzasadniony interes administratora lub gdy dane były przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego, w tym profilowania - w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej. TWOJE UPRAWNIENIA Ponadto przysługuje Ci prawo żądania: dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, żądania przeniesienia danych do innego administratora, A także: wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych: z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów, jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Skontaktuj się ze Sprzedawcą, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw. Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego. USŁUGI ZEWNĘTRZNE / ODBIORCY DANYCH Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane Twoje dane. Poniżej znajduje się lista możliwych odbiorców Twoich danych: dostawca oprogramowania potrzebnego do prowadzenia sklepu internetowego podmiot realizujący dostawę towarów hurtownia portale społecznościowe biuro księgowe hostingodawca podmiot ułatwiajacy optymalizację Sklepu osoby współpracujące z nami na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierające naszą bieżącą działalność dostawca oprogramowania ułatwiającego prowadzenie działalności (np. oprogramowanie księgowe) podmiot zapewniający nam wsparcie techniczne podmiot zapewniający system mailingowy podmiot zapewniający usługi marketingowe odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim Administrator jest zobowiązany do udostępnienia im danych

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl